Název (Diagnóza): 7.3.1. Rozštěp kopytní stěny

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

                 

               2. Literární přehled:   Podkovářství, 39.4. Úprava a podkování kopyt s rozštěpy,

                                                 ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 7.3.1.

                   Plemeno:             Belgický teplokrevník

                   Pohlaví:               Hřebec

                   Věk:                     Narozen 2006

                   Barva:                 Hnědák

                   Pracovní využití:  Parkur stupně "T"

 • Potíže, na které si majitel stěžuje: kulhání, krvácení z rozštěpů, neochota k pohybu a skákání

 • Doba trvání potíží: cca 3 měsíce, změna majitele

 • Ustájení: V boxe 

 • Krmivo: Běžné pro sportovního koně

 • Stelivo: Sláma s pilinami

 • Povrch po kterém se kůň nejčastěji pohybuje: jízdárna  s pískem a netkanou textilií, travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt: Poslední podkování nejméně před 10-ti týdny. Před tím nevíme, změnil majitele.

 • Typ kování: Na všech čtyřech končetinách byly podkovány zadní podkovy pantoflice Mustad Libero

 • Kulhání, případná diagnóza: V současnosti bolestivost končetin při dopadu a v nosné fázi pohybu končetiny. Rozštěpy na vnitřních kopytních stěnách obou předních končetin na úrovni přechodu mezi postranní a patkovou částí.

4. Anamnéza:
 • Charakteristika změn – Characterisation of the changes:

Kulhání koně při předvedení na kruhu na vnější končetiny, občasné krvácení z rozštěpů nejčastěji při pohybu na tvrdém povrchu.

 • Postoj končetin – Conformation:

Na obou končetinách jsou čtyři vady postojů přetěžující vnitřní část kopyt. Mírně rozbíhavý postoj, vbočený karpus, offset karpus a vnitřní rotace prstů. 

Obr. č. 1. a 2.: Zleva - Postoj předních končetin při pohledu zepředu a zezadu

 • Tvar kopyta a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

​Obr. č. 3. a 4.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu z boku.  

Tvar kopyt předních končetin je při pohledu zepředu úzký v korunkovém okraji. 

​Obr. č. 5 a 6.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu z boku

                        laterálně

​Obr. č. 7 a 8.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu z boku

                        mediálně

Při pohledu z boku jsou kopyta ostroúhlá s konvexně prohnutou dorzální stěnou. Patky jsou vysoké a podsazené, korunkový okraj je v patkových částech vystoupaný nahoru a kopytní stěna zcela překrývá chrupavky. Na mediálních stranách kopyt jsou na přechodu postranní a patkové části probíhající a pronikající rozštěpy. 

​Obr. č. 9 a 10.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při šikmém                                       pohledu zepředu      

​Obr. č. 11. a 12.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu

                            zezadu

Při pohledu šikmo zepředu je velmi dobře vidět zaškrcenou korunku v oblasti rozštěpů (Obr.9. a 10.). Při pohledu zezadu jsou kopyta velmi úzká v patkách, je velmi dobře vidět vysokou vnitřní kopytní stěnu v patkové části, která omezuje chrupavku (Obr. 11. a 12.). 

Obr. č. 13. a 14.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu

                            zespodu

Při pohledu na chodidlo jsou dobře vidět úzké měkké patky, krátká podkova a velmi špatná dorzopalmární rovnováha, což napomáhá přetížení palmární oblasti kopyt. 

 • Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:

Dlouhý interval podkování se projevil negativně na tvaru a zatížení kopyt. Rovněž poslední úprava kopyt patrně nebyla správně provedena. Ponechání vysokých patek podporuje přetížení kopyt v oblasti rozštěpů.

 • Zhodnocení typu kování – evaluation of the type of shoeing:

Kopyta byla podkovaná na překované zadní podkovy, které byly vzhledem k zanedbání intervalu podkování úzké a krátké. Podkování nesplňovalo požadavek na odlehčení palmární části kopyt.

Videozáznam č. 1. a 2.: Zleva: Pravé a levé  přední kopyto. 

Videa ukazují nezávislou pohyblivost obou částí kopytní stěny a potvrzují   diagnózu probíhajících a pronikajících rozštěpů.

5. Popis případu – Problem description:
 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Úprava kopyt směřovala ke zlepšení dorzopalmární rovnováhy a maximálnímu odlehčení patek. Patky byly sníženy na bázi střelu především na medialní straně. Výška střelu byla zachovaná tak, aby bylo mohl podchytit část zatížení patek.

 • Příprava podkovy – Shoe preparation:

Obr. č.15.

Pro podkování byly zvoleny dvoučapkové podkovy Equilibrium, které umožňují posunutí podkovy dozadu a jejich vykovaný překlápěcí svah zlepšuje dorzopalmární rovnováhu kopyt. Po natvarování byly podkovy doplněny srdčitým zámkem na podporu střelu 

 • Podkování – Shoeing:

Obě podkovy byly vyrobeny se srdčitým zámkem navařeným na úroveň nosné plochy podkov. Úroveň střelu byla při úpravě kopyt ponechána tak, aby střely přesahovaly přes úroveň nosného okraje v patkách. Při přibití podkov na první dva podkováky ležely podkovy na střelu plochou srdčitého zámku, ale mezi rameny podkov a patkami byla mezera asi 5 mm, na mediální straně větší viz. Obr. 16,17. Vznikl tak aktivní tlak na střel který částečně převzal zatížení patek. Po deseti minutách stání na podkovách se mezery mezi nosným okrajem kopyt a rameny podkov zmenšily a podkovy byly přibity na 6 podkováků viz. Obr. 18,19.

Obr. č.16. a 17.: 

Obr. č.18. a 19.: Pravé přední kopyto po podkování při pohledu z boku, zleva - strana laterální a mediální

Obr. č. 20. a 21.: Pravé přední kopyto po podkování při pohledu zespodu a zezadu

 • Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Po podkování byly ošetřeny rozštěpy kopytní stěny. Protože kůň měl dále sportovat, byly rozštěpy v oblasti korunky přerušeny malými kopytními řezy. Průběh rozštěpů byl na obou kopytech vyřezán a vyčištěn, viz. Obr. 22 a 23. Při tom došlo na několika místech k malému krvácení. Z důvodu nebezpečí vzniku zánětu bylo nutné mít možnost rozštěpy desinfikovat. Po stranách rozštěpů byly do kopytní stěny zašroubovány malé vruty a po vložení smotku gázy do prostoru rozštěpů byly obě strany kopytní stěny k sobě staženy a fixovány pomocí drátu viz. Obr. 24. Celé oblasti rozštěpů pak byly překryty 10 – 12 mm silnou fixační vrstvou Superfastu viz. Obr. 25. Prostřednictvím vložené gázy byly pronikající rozštěpy desinfikovány viz. Obr. 26.

Obr. č. 22.

Obr. č. 23.

Obr. č. 24.

Obr. č. 25.

 • Zásady další péče – Rules of the further care:

Provádět podkování v pravidelných intervalech podle nárůstu rohoviny a rovnováhy kopyta. Dodržovat správnou lateromediální rovnováhu. Vyvarovat se pohybu po tvrdém povrchu. Zabezpečit dostatečnou hydrataci kopyt jílovými náboji.

Obr. č. 26.

6. Zvolená opatření – Choisen solutions
 • Efekt 1. zvolené úpravy kopyt – Trimming effect

Efekt zvolené úpravy kopyt byl okamžitý a evidentní. Maximální snížení patek vedlo k uvolnění palmárních částí kopyt. Podstatně se změnila dorzopamární rovnováha ve prospěch palmárních částí kopyt. 

Obr. 27. a 28.: Zleva - Pravé přední kopyto před a po podkování při pohledu z boku - mediální strana.

 

Při pohledu z boku došlo k výrazné změně ve tvaru korunkového okraje, který se v patkové části na obou kopytech výrazně snížil. 

Obr. 29. a 30.: Zleva - Pravé přední kopyto před a po podkování při pohledu zezadu.

 

Při pohledu zezadu došlo ke snížení patek a patkových kopytních stěn. Efektem této úpravy bylo rozšíření a lepší podpora palmárních částí kopyt.

 • Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing

Důležitou změnou je volba srdčité podkovy, která zlepšuje podporu palmární části kopyta a přitom dokáže přenést část zatížení z patek na střel. Tím je snížen tlak v oblasti rozštěpu a je umožněno jeho spojení a odrůstání.

 • Efekt podkovářských opatření - treatment effect

Úprava kopyt byla zaměřena především na zlepšení tvaru a rovnováhy rohového pouzdra. Podkova Equilibrium s vykovaným překlápěcím svahem a srdčitým zámkem umožnila posunutí bodu překlápění, zlepšení dorzopalmární rovnováhy a příznivější rozložení zatížení palmární části kopyt.

 • Výsledek péče – Result of the care

Před podkováním byla evidentní bolestivost kopyt, která po podkování ustoupila. Po tomto způsobu úpravy kopyt, podkování a fixaci rozštěpů byl kůň schopen do dvou týdnů absolvovat parkurové závody. 

Obr. č. 31. a 32.: Podkovaná přední kopyta při pohledu zepředu.

Obr. č. 33. a 34.: Podkovaná přední kopyta při pohledu z boku

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Správná úprava rohového pouzdra s rozštěpem spočívá ve snížení a tedy odlehčení patek. Podkování musí eliminovat tlak na postiženou část kopyta a přenést zatížení na střel, chodidlo a rozpěrky. U rozštěpů probíhajících a pronikajících je důležitá fixace porušené kopytní stěny. Soubor těchto opatření je základem úspěšné léčby rozštěpů rohového pouzdra.

8. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message)

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. Všechna práva vyhrazena © 2019. Proudly created with Wix.com

www.masterfarriererasmus.com / Lelekovice / Jihomoravský kraj / Czech republik, e-mail: vinca.ina@gmail.com, tel: +420 604 799797

 • Facebook Social Icon