Název (Diagnóza): 8.4.2. Schvácení kopyt

          1.  Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

             Místo zhotovení:                                       Veterinární klinika Heřmanův Městec

          2. Literární přehled:   Podkovářství, 42.6. Schvácení kopyt - laminitida

                                         ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

        3. Data pacienta č. 8.4.2.

            Plemeno:              Český teplokrevník

            Pohlaví:                Klisna

            Věk:                     6 let

            Barva:                  Tmavá hnědka

            Pracovní využití:   Chov a rekreační ježdění

  • Potíže, na které si majitel stěžuje: Silná bolestivost předních kopyt, stupeň kulhání 4-5 při pohybu, klisna leží, není ochotná vstávat

  • Doba trvání potíží: 6 měsíců

  • Ustájení: Box

  • Krmivo: Seno, jádro

  • Stelivo: Sláma s pilinami

  • Frekvence úpravy kopyt: Před onemocněním bez podkování, podkování po prvních příznacích schvácení, po jejich odeznění opět naboso s frekvencí úpravy 2 měsíce. Posledních 14 dní - sádrové obvazy na klinice.

  • Typ kování: Klisna nebyla podkována

  • Kulhání, případná diagnóza: V současnosti silná bolestivost končetin při dopadu a v nosné fázi pohybu končetiny.

4. Anamnéza

5.1. Charakteristika změn:

Klisna se obtížně pohybuje i v sádrových obvazech po boxu vysoko nastlaném pilinami. Često a dlouho leží, projevuje neochotu ke vstávání. Na bocích a zádi jsou známky proleženin. Klisna vykazuje všechny příznaky recidivy laminitidy. 

5.2. Postoj končetin:

Klisna typicky podsunuje zadní končetiny dopředu ve snaze ulevit zatížení předních končetin. Přední končetiny mají předkročený postoj, který částečně snižuje tah hlubokého ohybače na kopytní kost a přenáší zatížení kopyt na palmární část. 

5.3. Tvar kopyta a patologické změny:

Tvar kopyt předních končetin je typický pro chronicky schvácená kopyta. 

1.JPG

Obr.č.1.: Při pohledu z boku je dorzální stěna obou kopyt silně konkávně prohnutá. Patky jsou vysoké a způsobují dvojitý došlap. Růstové kroužky se od dorzální části korunkového okraje směrem k patkám rozbíhají a dokladují malý nárůst rohoviny kopytní stěny v přední části kopyta, kde je poškozený závěs kopytní kosti vlivem její rotace a poklesu. Z tohoto pohledu dokladuje změnu polohy kopytní kosti i zaškrcení rohové stěny těsně pod korunkou.

5. Popis případu
2.JPG
3.JPG

Obr. č. 2.: Pravé přední kopyto

Obr. č. 3.: Levé přední kopyto

Při pohledu na kopyta zepředu je viditelná mírná rozbíhavost a zaškrcení rohového pouzdra pod korunkou. Korunkový okraj je ve středu dorzální části snížen, což je průvodním znakem poklesu kopytní kosti.

4.JPG
5.JPG

Obr. č. 4.: Pravé přední kopyto

Obr. č. 5.: Levé přední kopyto

Pohledem na patky potvrdíme značný nárůst rohoviny a jejich přílišnou výšku. V palmární oblasti střelu a měkkých patek je vidět značné poškození rohoviny hnilobou rohového střelu.

6.JPG

Obr. č. 6.: Chodidlo pravého kopyta

7.jpg

Obr. č. 7.: Chodidlo levého kopyta

8.JPG

Obr. č. 8.: Chodidlo levého kopyta

Obr. 6. a 7.:

Pohled na chodidla obou kopyt vykazuje značnou dorzopalmární disbalanci vytvořenou rotací kopytní kosti a následnou dlouhodobě špatnou úpravou. Před hrotem střelů jsou znatelné otlaky vytvořené tlakem hrotů pokleslých kopytních kostí. Na pravém kopytě je prosáknutí krve do rohoviny výraznější z důvodu většího poklesu kopytní kosti a menší tloušťky chodidla.

Obr. č. 8.:

V dorzálních částech nosných okrajů obou kopyt je vidět rozšířenou, asi 15 mm širokou bílou čáru jako důsledek rotace kopytních kostí.

5.4.: Zhodnocení úpravy:

Silně zanedbaný tvar kopyt, nekomfortnost při stání a pohybu vypovídají o dlouhodobě špatné úpravě a eventuálním podkování. Prohnutá dorzální stěna, špatná dorzopalmární rovnováha, vysoké patky, špatný bod překlápění a tloušťka chodidel na hranici minima jsou jasné symptomy neodborné péče o schvácená kopyta.

5.5.: Zhodnocení  starého kování:

Kopyta nebyla podkována. Na pravém kopytě byl zbytek sádrového obvazu, který bylo obtížné odstranit, protože klisna odmítala stát na levé končetině.

9.jpg
10.jpg

Obr. č. 9. a 10: RTG snímky před podkováním. Vyhodnocením snímků byl zjištěn na pravém kopytě (Obr. č. 9. vlevo) menší pokles kopytní kosti, větší rotace a o 3 mm silnější chodidlo než na levém kopytě (Obr. č. 10. vpravo). Proto bylo levé kopyto citlivější a bolestivější.

6. Dokumentace - RTG

7.1. Zvolená úprava kopyt: Princip úpravy schváceného kopyta spočívá v přizpůsobení tvaru rohového pouzdra tvaru a poloze kopytní kosti.

11.JPG
12.JPG

Obr. č. 11. a 12.: Pohled na levé přední kopyto z boku a zepředu. 

Na obou kopytech byla nejprve štípacími kleštěmi na rohovinu a rašplí zkrácena a vyrovnána konkávně prohnutá dorzální stěna tak, aby byla paralelní s dorzální plochou kopytní kosti.

13.JPG
14.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG

Obr. č. 15, 16 17.: Pohled na levé přední kopyto z boku, zezadu a na zvednuté končetině 

Poté bylo upraveno chodidlo s ohledem k zachování jeho maximální tloušťky před hrotem střelu. V dorzální části nosného okraje bylo zrašplováno dlouhé sáňkové prohnutí zajišťující překlápění co nejblíže hrotu kopytní kosti.

15.jpg
19.jpg

Obr. č. 18. a 19.: Zleva - pohled na pravé a levé chodidlo po úpravě před podkováním

Tímto způsobem úpravy byla zajištěna pozitivní dorzopalmární rovnováha obou kopyt, která je pro schvácená kopyta velmi důležitá.

7.2. Připrava podkovy:

Pro podkování byly zvoleny dvoučapkové podkovy Equilibrium, které umožňují posunutí podkovy dozadu a jejich vykovaný překlápěcí svah zlepšuje dorzopalmární rovnováhu kopyt. Při tvarování jsme dorzální část podkovy prohnuli podle sáňkového prohnutí na kopytech, což maximálně omezí tah hlubokého ohybače a jeho negativní vliv na kopytní kost. Po natvarování byly podkovy doplněny zámky „mercedes“ navařenými na úroveň nosné plochy podkovy, což zvětšuje vzdálenost hrotu kopytní kosti od došlapové plochy. Tento typ zámku poskytuje palmární části chodidlové plochy a střelu dostatečnou a pevnou podporu.

20.JPG
21.JPG

Obr. č. 20. a 21.: Natvarované a upravené podkovy

7.3. Podkování:

K vlastnímu podkování byl použit speciální polstr pro schvácená kopyta Luwex Premium, kterým byly vyplněny střelové rýhy a chodidlo v tloušťce asi 1,5 cm. Nosný okraj kopyta musí být ponechán bez polstru. Těsně před ztuhnutím polstru byla na kopyto přibita podkova dvěma podkováky a končetina byla postavena na zem, aby byl polstr dokonale vtlačen mezi podkovu a klenbu chodidla. Potom byly zatlučeny zbylé podkováky do zadních otvorů v podkově. Význam pevného polstru spočívá v ochraně slabého chodidla pod hrotem kopytní kosti a v stabilní podpoře spodní plochy kopytní kosti proti poklesu a účinku rotace.

22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG

Obr. č. 22., 23., 24., 25.. 26..:

Pravé přední kopyto po podkování

27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG

Obr. č. 27., 28., 29., 30., 31.:

Pravé přední kopyto po podkování

7.4. Veterinární opatření

Kontrola RTG při dalším podkování

7.5. Zásady další péče

Provádět podkování v pravidelných intervalech podle nárůstu rohoviny a rovnováhy kopyta. Ustájení klisny v hoblinami vysoko nastlaném boxu s omezeným pohybem po dobu 4 – 6 měsíců. Omezení krmení v zájmu udržení hmotnosti klisny na spodní hranici.

7. Zvolená opatření
8. Vývoj změny

8.1. Efekt 1. zvolené úpravy kopyt 

Efekt úpravy kopyt byl okamžitě viditelný. Přiměřeným snížením patek se zmenšil velký palmární úhel kopytních kostí vzhledem k nosnému okraji kopyt, což významně snížilo tlak hrotu kopytní kosti na rohové chodidlo a tím i bolestivost kopyt.

8.2. Změny ve volbě podkov a podkování 

Volba úpravy kopyt a způsobu podkování se projevila jako odpovídající. Zvolený způsob podkování značně snížil bolestivost kopyt a zvýšil komfort pohybu klisny. V nejbližších intervalech podkování nebude nutné způsob podkování měnit.

8.3. Efekt podkovářských opatření 

Úprava kopyt byla zaměřena především na zlepšení tvaru rohového pouzdra vzhledem k poloze zrotované kopytní kosti. Snížením patek a vyrovnáním konkávně prohnuté dorzální stěny bylo dosaženo pozitivní dorzopalmátní rovnováhy a lepšího zatížení spodní plochy kopytní kosti. Palmární úhel obou kopytních kostí byl snížen na polovinu. Podkova Equilibrium se sáňkovým prohnutím umožnila posunutí bodu překlápění až k hrotu kopytních kostí obou kopyt a omezila tah hlubokých ohybačů. Zámek „mercedes“ spolu s polstrem Luwex Premium vytvořili ochranu a zároveň podporu chodidlům přetíženým zrotovanými kopytními kostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Výsledek péče 

Před podkováním se klisna s obtížemi pohybovala po hluboko nastlaném boxu a nemohla dojít po betonové chodbě k podkování. Po podkování byla schopna se poměrně komfortně pohybovat i na tvrdém povrchu

32.JPG
9.jpg
33.JPG
10.jpg

Obr. č. 32. a 33.:

RTG pravého předního kopyta před a po podkování

Obr. č. 32. a 33.:

RTG levého předního kopyta před a po podkování

Schvácené kopyto

Schvácené kopyto

Přehrát video

Správná úprava rohového pouzdra je u schvácených kopyt velmi důležitá. Musí zabezpečit dobrou dorzopalmární rovnováhu, která ovlivňuje zatížení kopytní kosti a eliminuje tah hlubokého ohybače. Dorzální stěna musí být maximálně odlehčená, aby protitlak nebránil odrůstání nové stěny na korunkovém okraji. Způsob podkování musí rovnováhu kopyta podporovat a při tom chránit přetížené chodidlo. Dodržování zásad úpravy a podkování schvácených kopyt přináší postiženým koním relativní komfort při pohybu a větší naději na uzdravení.

9. Závěrem pro praxi