Název (Diagnóza): 8.4.2. SCHVÁCENÍ KOPYT PO OPERACI KOLIKY

          1.  Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Václav Kubeček, CE-F

             Místo zhotovení:                                       Stáje v okolí Prahy

          2. Literární přehled:   Podkovářství, 42.6. Schvácení kopyt - laminitida

                                         ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

        3. Data pacienta č. 8.4.3.

            Plemeno:             Frízský kůň

            Pohlaví:                Hřebec

            Věk:                     2 roky

            Barva:                  Vraník

            Pracovní využití:   Hřebec v přípravě na licentaci

  • Potíže, na které si majitel stěžuje: Schvácení kopyt po operaci koliky

  • Doba trvání potíží: 10 měsíců

  • Ustájení: Boxové, výběh

  • Krmivo: Seno

  • Stelivo: Sloní tráva

  • Frekvence úpravy kopyt: Po schvácení 10-14 dní

  • Typ kování: Po schvácení sádrování, potom rovná pantoflice s polstrem M 15

  • Kulhání, případná diagnóza: Není schopen se pohybovat

4. Anamnéza

5.1. Charakteristika změn:

Po řešení kolikových problémů v srpnu 2018 došlo k akutnímu schvácení předních končetin. Přední kopyta byla na 10 dní zasádrována a potom podkována jiným podkovářem

5.2. Postoj končetin:

Mírně rozbíhavý postoj předních končetin s vnějšími rotacemi a vnitřní rotací prstu.

5.3. Tvar kopyta a patologické změny:

Tupoúhlejší kopyta, pravé strmější, obě přetížena na vnitřní straně. Na obou kopytech je znatelný kroužek v rohovině kopytní stěny.

5.4.: Zhodnocení úpravy:

Kopyta měla podle RTG snímků vysoké patky, obzvláště na pravé přední končetině, kde došlo k prolomení osy prstu dopředu

5.5.: Zhodnocení  starého kování:

Vlivem podkování na rovnou dvoučapkovou podkovu bez překlápění, v kombinaci s velkým palmárním úhlem kopytních kostí byl vyvinut velký tlak na chodidlo v oblasti hrotu kopytních kostí.

 

5.6.: Výsledky vyšetření:

Po podkování předních kopyt jiným podkovářem došlo vlivem nevhodného podkování a pokračujícího poklesu kopytních kostí k vytvoření rozsáhlých abscesů pod hroty kopytních kostí obou postižených končetin. Při vyšetření veterinářem byla zjištěna zvýšená pulzace digitálních arterií a teplota kopyt. Hřebec nebyl schopen pohybu a při stání projevoval silnou bolestivost předních končetin.

RTG 1.JPG
RTG 2.JPG

Obr. 1 a 2.: Zleva - RTG snímky levého a pravého předního kopyta odhalily špatné postavení kopytních kostí a prolomení os prstů v kopytních kloubech dopředu. Radiolucentní oblasti pod hroty kopytních kostí potvrdily rozsáhlé abscesy a poškození hrotů kopytních kostí obou končetin.

5. Popis případu

6.1. Zvolená úprava kopyt: Podkovy byly sejmuty, abscesy otevřeny a dezinfikovány. Obě kopyta byla na 14 dní ošetřena sádrovými obvazy, které nezakrývaly dorzální část chodidlové plochy, aby bylo možné z abscesů odvádět sekrety a provádět dezinfekci.

Sádrování kopyta 1.jpg
Sádrování kopyta 2.jpg
Sádrování kopyta 3.jpg
Sádrování kopyta 4.jpg
Sádrování kopyta 5.jpg

Obr. č. 3.-7: Sádrovaná kopyta

V sádrových obvazech se komfort pohybu po boxu zlepšil, ale po tvrdém povrchu měl hřebec problém přijít na místo podkování. Po 14 dnech byly sádrové obvazy sejmuty. Abscesy byly zhojeny a hřebec mohl být znovu podkován.

1lp.jpg
2lp.jpg
3pp.jpg
4pp.jpg

Obr. č. 8. - 11.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto, vždy při pohledu z boku a zespodu, před úpravou a podkováním

5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

Obr. č. 12. - 15.: Zleva - Před úpravou kopyt byla úhloměrem změřena tenzní tolerance hlubokého ohybače na obou končetinách, abychom získali informaci, o kolik je možné snížit patky. Při úpravě kopyt byly přiměřeně zkráceny patky tak, abychom co nejvíce zmenšili palmární úhly kopytních kostí. V dorzální části nosného okraje bylo na obou kopytech zrašplováno dlouhé sáňkové prohnutí zasahující až téměř pod hrot kopytní kosti. Jeho účelem je maximálně omezit tah hlubokého ohybače ve fázi překlápění.

9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

Obr. č. 16. a 19.: Zleva - pohled na natvarované a upravené podkovy

6.2. Připrava podkovy:

Pro podkování byly zvoleny podkovy Libero Equilibrium se zámky mercedes. V dorzální části bylo vykováno rotační sáňkové prohnutí, které při připalování neleželo na nosném okraji kopyt. Byla zde zachována malá mezera tak, aby nedošlo k popálení nebo otlačení prozatím tenkého chodidla.

6.3. Podkování - 23.8.2018:

13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg

Obr. č. 20. - 23.: Zleva - Pohled na levé a pravé kopyto, vždy při pohledu zespodu a z boku, po podkování. Před přibitím podkovy byl prostor pod zámkem vyplněn polstrem Luwex Premium, ale tak, aby nepokrýval dorzální část chodidla. Podkovy byly přibity do zadních otvorů pro podkováky, aby byl omezen tlak podkovy na poškozené chodidlo v dorzální části nosného okraje. Byl tak vytvořen prostor pro ošetřování tenkého, abscesy poškozeného chodidla.

17.jpg

Obr. 24.: Pohled na zepředu na podkované přední končetiny.

6.4. Veterinární opatření

Do mezery mezi podkovu a chodidlo byla natlačena gáza napuštěná Betadine - viz. Obr. 25. - 30.

18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg

Obr. 25. - 30.: Desinfekce chodidlové plochy

6.5. Zásady další péče

Zachování absolutního klidu v boxu, omezení přísunu energie vyloučením jadrného krmiva, vysoká podestýlka z hoblin. Další podkování podle nárůstu patek, aby nedocházelo k dvojitému došlapu.

24.jpg
25.jpg

Obr. 31. - 32.: Kroužky v rohovině kopytní stěny pod korunkou na vnitřní přetížené polovině kopyt prozatím nebyly řešeny.

6. Zvolená opatření
7. Vývoj změny

7.1. Efekt 1. zvolené úpravy kopyt 

Ihned po úpravě kopyt a podkování se pohyb koně po tvrdém povrchu zlepšil  o 80% - viz. Videozáznam č. 1. (níže)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Změny ve volbě podkov a podkování - 2. podkování 24.10.2018

Druhé podkování po 8 týdnech bylo provedeno podobným způsobem. Chodidlová plocha v dorzálních částech kopyt byla šetřena v zájmu vybudování dostatečné tloušťky chodidla pod hroty kopytních kostí. Na ostatních částech chodidlových ploch byla vytvořena co největší klenba (viz. Obr. 34. - 35.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Efekt podkovářských opatření 

Nejdůležitějším podkovářským opatřením je správná rovnováha rohového pouzdra ve vztahu k poloze kopytní kosti. Všechna ostatní podkovářská opatření musí rovnováhu kopytní kosti podporovat.

Několik dní po podkování byly zhotoveny RTG snímky a byly porovnány se snímky po podkování předchozím podkovářem. Velké pozitivní změny v pohybu koně bylo dosaženo snížením patek a tím vyrovnání osy prstů a zmenšení palmárního úhlu kopytních kostí, posunutím bodu překlápění pod hroty kopytních kostí. Změny postavení kopytních kostí a zlepšení překlápění kopyt omezily tlak kopytních kostí na dorzální plochu chodidel. Tím umožnily zhojení abscesů a nárůst nového chodidla. Pokles kopytních kostí byl zastaven zámkem mercedes a aktivním protitlakem polstru Luwex Premium.

RTG 3.JPG

Obr. 33.: Porovnání snímku RTG levého předního kopyta ze dne 3.8.2019 se snímkem ze dne 30.8.2019 

RTG 4.JPG

Obr. 33.: Porovnání snímku RTG pravého předního kopyta ze dne 3.8.2019 se snímkem ze dne 30.8.2019 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

Obr. 36. a 37: Přední kopyta při pohledu zespodu po úpravě před podkováním. Patky byly sníženy pro nápravu polohy chodidlové plochy kopytních kostí vzhledem k nosnému okraji kopyta.

6.jpg
7.jpg
8.jpg

Obr. 38. - 40: Při pohledu zepředu se projevilo silné přetížení vnitřních částí kopyt a tím i nerovnoměrnost odrůstání nové rohoviny pod korunkovým okrajem (viz. Obr. 38). Proto byly v místě zaškrcení kopytní stěny kroužkem provedeny uvolňovací kopytní řezy (viz. Obr. 39. - 40.).

Dorzální stěna byla upravena paralelně s dorzální plochou kopytní kosti. K podkování byly použity stejné podkovy a protože abscesy již nebylo potřeba ošetřovat, tak byla polstrem Luwex Premium vyplněna celá chodidlová plocha.

9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

Obr. 41. - 42.: Přední kopyta při pohledu zespodu po 2. podkování dne 24.10.2018. 

Obr. 43. - 44.: Přední kopyta při pohledu z boku po 2. podkování dne 24.10.2018. 

Obr. 45. - 46.: Přední kopyta při pohledu z boku po 2. podkování dne 24.10.2018. 

Dne 4.12.2018,16 dní před dalším podkováním, byly znovu pořízeny RTG snímky. Přesto, že kopyta byla již 6 týdnů po podkování, vykazovaly snímky zlepšení tloušťky chodidla pod hroty kopytních kostí, zmenšení hloubky poklesu a snížení palmárních úhlů (viz. Obr. 47. a 48.).

RTGL 4.12.18.JPG
RTGP 4.12.18.JPG

Obr. 47. a 48.: RTG snímky dne 4.12.2018

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

Obr. 49. - 50.: Levé a pravé přední kopyto před podkováním při pohledu zepředu při 3. podkování dne 20.12.2018. 

Obr. 51. - 52.: Levé a pravé přední kopyto  po úpravě při pohledu zespodu při 3. podkování dne 20.12.2018. 

Obr. 53. - 54.: Levé a pravé přední kopyto  při pohledu zepředu po 3. podkování dne 20.12.2018. 

Obr. 55. - 56.: Levé a pravé přední kopyto  při pohledu zespodu po 3. podkování dne 20.12.2018. 

Další úprava kopyt a podkování bylo provedeno po 8 týdnech, dne 14.2.2019. Kopyta odrostla o více než polovinu své délky. Uvolňovací řezy vyrovnaly nárůst nové rohoviny na obou polovinách kopyt. Po vyrovnání dorzální stěny se ve spodní třetině objevuje odrůstající rozšířená bílá čára. Na požadavek majitelky nebyl hřebec podkován na zámky a polstry, ale na dvoučapkovou přední podkovu Libero se sáňkovým prohnutím, což bylo předčasné a z hlediska možné recidivy velmi riskantní.

1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
5.jpg
6.jpg

Obr. 57. - 58.: Levé a pravé přední kopyto  při pohledu zepředu po 4. podkování dne 14.2.2019. 

Obr. 59. - 60.: Levé a pravé přední kopyto  při pohledu z boku po 4. podkování dne 14.2.2019. 

Obr. 61. - 62.: Levé a pravé přední kopyto  při pohledu zespodu po 4. podkování dne 14.2.2019. 

8. Závěrem pro praxi

Léčba schvácených kopyt je dlouhodobá záležitost vyžadující aktivní spolupráci veterináře, podkováře a majitele koně. Efekt se může projevit až po dlouhém čase a léčba je často komplikována netrpělivostí majitele koně.